Personuppgiftspolicy

Sundsvalls Schacksällskap behandlar medlemmars personuppgifter för de ändamål som finns för föreningen i enlighet med följande policy samt Dataskyddspolicy för Sveriges Schackförbund.

 

Behandling av personuppgifter

De uppgifter vi behandlar är i första hand namn, adress, telefonnummer, e-post och de sex första siffrorna i personnumret. Detta gör vi för att Du ska kunna vara medlem, delta i klubbens interna turneringar och för att kunna delta i förbundstävlingar.

 

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister, så att vi kan kontakta Dig kring föreningens verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att rapportera till Sveriges Schackförbund. Uppgifterna ligger till grund för betalning av förbundsavgiften, registrering av spelarens rating, samt möjliggör för medlemmen att erhålla förbundstidningen ’Tidskrift för Schack’.

 

Principer för lagrande av uppgifter

Endast de uppgifter som behövs för ändamålet får behandlas. Personuppgifter ska lagras säkert. Personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. Personuppgifter sparas så länge som behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

 

Registerförteckning

Klubbens medlemsregister administreras via Sveriges Schackförbund och omfattas av deras Registerförteckning (en publicerad förteckning över förekommande register, vad de innehåller för uppgifter och vad de används till).

 

Medlemmens möjlighet till utdrag ur register

Medlem ska kunna kontakta klubben om medlemmen vill ha utdrag ur medlemsregistret för att se vilka uppgifter som finns lagrade och korrigera felaktiga grunddata.

 

Publicering på hemsidor och sociala medier

Publicering av bilder och text ska ske på sådant sätt att det inte ska upplevas som kränkande i lagens mening och att det sker med en intresseavvägning. Om något material upplevs som kränkande av den som berörs kan begäran om borttagande av publicerat material riktas till ansvarig för medlemsregistret.

 

Vidarelämning av uppgifter

Klubben ska inte lämna personuppgifter vidare till utomstående annat än vad som behövs för genomförande av tävlingar, regel- och disciplinärenden samt bidragsansökningar. Om uppgifter ska lämnas ut av andra skäl, ska detta informeras till medlemmarna (vårdnadshavare för omyndig) på lämpligt sätt.

 

Rättelse av felaktiga uppgifter

Om medlem upptäcker felaktigheter ska medlemmen kunna kontakta ansvarig för rättelse.

 

Ansvarig för personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för Sundsvalls Schacksällskap är Kassören.

 

Mottagande av dataskyddsärenden

Sundsvalls Schacksällskaps styrelse tar emot och svarar på frågor, samt begäranden kopplade till denna policy.

 

Mer information om hantering av personuppgifter hittar du här: Vägledningar för dig som privatperson